Tablice i wskaźniki

 1. Zadeklarować jednowymiarową tablicę tab[TAB_SIZE ] typu int (zainicjować w deklaracji):
  1. obliczyć sumę elementów tablicy stosując następujące konstrukcje: tab[i], tab+i, ptr+i, ptr++ gdzie ptr jest wskaźnikiem do typu int,
  2. odnaleźć element największy (najmniejszy, pierwszy większy od 0). Wyświetlić pozycję elementu w tablicy i jego wartość,
  3. zliczyć elementy tablicy spełniające jeden z warunków (równe n, mniejsze/większe od n, w przedziale (n,m),
  4. odwrócić kolejność elementów w tablicy,
  5. usunąć elementy spełniające określony warunek,
  6. zastąpić każdy element tablicy jego sumą z elementem następnym, dla ostatniego elementu przyjąć pierwszy element tablicy,
  7. zastąpić element tablicy jego sumą z elementami następnymi aż do końca tablicy,
 1. Zadeklarować dwuwymiarową tablicę tab[SIZE_ROW][SIZE_COL] typu int (zainicjować w deklaracji):
  1. obliczyć sumę elementów tablicy,
  2. obliczyć sumę elementów na przekątnej (nad przekątną, pod przekątną),
  3. odnaleźć element największy (najmniejszy). Wyświetlić pozycję elementu (wiersz, kolumna) i jego wartość,
  4. zliczyć elementy tablicy spełniające jeden z warunków (równe n, mniejsze/większe od n, w przedziale (n,m),
 1. Operacje na wskaźnikach. Zadeklarować i zainicjować zmienne różnych typów (int, long int, ze znakiem i bez znaku). Zadeklarować wskaźnik na unsigned char i wyświetlić liczby w postaci kolejnych bajtów. Określić kolejność umieszczenia bajtów Hi/Lo w pamięci. Zwrócić uwagę na sposób reprezentacji liczb ujemnych i zmiennoprzecinkowych.