Zagadnienia ogólne

 1. Dla liczb całkowitych w zakresie <min, max> obliczyć:
  1. sumę (iloczyn),
  2. średnią,
  3. sumę liczb parzystych (nieparzystych),
  4. sumę liczb podzielnych przez 2 lub 3 i jednocześnie większych od 10,
  5. sumę liczb takich, że suma liczby i następnej jest podzielna przez 3.
  6. sumę liczb parzystych takich, że suma liczby i następnej jest podzielna przez 4.
 1. Określić minimalną (maksymalną, środkową) z trzech liczb a, b, c.
 1. Dla dwóch liczb całkowitych a i b wynik powinien być równy:
  1. a+b jeśli obie dodatnie, a-b jeśli obie ujemne, w pozostałych przypadkach 0,
  2. max(a, b) jeśli przynajmniej jedna jest dodatnia, w przeciwnym przypadku a+b,
  3. min(a, b) jeśli obie liczby są większe od 100 w przeciwnym przypadku a-b.
 1. Określić liczbę max dla której suma wszystkich liczb dodatnich 1.. max jest nie większa niż podana wartość limit.
 1. Określić liczbę nieparzystą max dla której suma wszystkich liczb nieparzystych dodatnich 1.. max jest nie większa niż podana wartość limit.
 1. Dla podanego numeru dnia tygodnia (miesiąca) wyświetlić jego nazwę. Użyć instrukcji switch.
 1. Wczytać dwie liczby a następnie symbol operacji (+, -, *, \ ). Wyświetlić wynik lub komunikat “Nieznana operacja”. Użyć instrukcji switch. Zrealizować warianty jednokrotnego lub wielokrotnego wykonywania operacji.
 1. Wczytać współrzędne punktu x, y (typu float) i określić czy punkt znajduje się wewnątrz okręgu o środku (0,0) i promieniu RADIUS (określonego przez #define).
 1. Zaprojektować funkcję zamieniającą wartości dwóch liczb. Użyć instrukcji if, w drugim wariancie operatora warunkowego.
 1. Zamienić miejscami dwa elementy przy użyciu makrodefinicji z parametrami. Rozważyć wariant uniwersalny (typ zmiennych podawany jako parametr).
 1. Dla podanego n obliczyć sumę szeregów:
  1. S(n) =  1 + 2 + 3 + 4 + ... + n
  2. S(n) =  1 * 2 * 3 * ... * n
  3. S(n) =  1 * 22 * 32 * ... * n2
  4. S(n) =  1 – 2 + 3 – 4 + ... ± n
  5. S(n) =  1 + 1/2! + ... + 1/n!
  6. S(n) =  1 - 1/4 + 1/7 – 1/10 + ... ± 1/(3n+1)
  7. S(n) =  (1+ 3) – (5 + 7) – (9 + 11) + ... ± n
 1. Dla podanego n oraz liczby rzeczywistej x obliczyć sumę szeregów (nie używać funkcji bibliotecznej pow()). W przykładach a, b oraz f symbol i oznacza największą możliwą wartość spełniającą warunek i <= n :
  1. S(n,x) =  x2 + x4 + x6 + ... + xi
  2. S(n,x) =  x + x3 + x5 + ... + xi
  3. S(n,x) =  x - 2x2 + 3x3 - 4x4 + ... ± nxn
  4. S(n,x) =  1 + x/ 1! + x2/2! + .. + xn/n!
  5. S(n,x) =  1 - x/ 1! + x2/2! - .. ± xn/n!
  6. S(n,x) =  1 + x2/ 2! + x4/4! + .. + xi/i!
 1. Dla podanego x obliczyć sumę szeregów (sumowanie przerwać jeśli dla kolejnego wyrazu wartość bezwzględna będzie mniejsza niż EPSILON):
  1. S(n,x) = 1 + x1/1! + x2/2! + ... ± xi/i! +...
  2. S(n,x) = x1/1! - x3/3! + x5/5! + ... + x2i+1/(2i+1)! + ...
 1. Napisać program rozwiązujący równanie kwadratowe ax2 + bx + c = 0. Rozpatrzyć przypadki szczególne (np. a = b = 0) optymalizując rozwiązanie.